Statut

FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGORozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Ochrony Zdrowia Publicznego, zwaną dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez: Anetę Makowiecką, Pawła Miotłę oraz Tomasza Rechbergera, zwanych dalej „Fundatorami”, Aktem Notarialnym z dnia 3 lipca 2015 roku (Rep. A Nr 1391/2015, sporządzonym przez Notariusza Barbarę Bryl w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Freta 53/55 m. 1.

§ 2

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
   

§ 3

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Zdrowia.


Rozdział  II
Cele Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są :
1) krzewienie idei zdrowia publicznego,
2) wspieranie działalności służącej poprawie zdrowia i zdrowia publicznego
3) promocja zdrowego trybu życia,
4) ochrona i promocja zdrowia,
5) wspieranie działań prozdrowotnych,
6) inicjowanie i wspieranie działań służących poprawie poziomu edukacji obywateli
7) upowszechnianie kultury fizycznej,
8) przeciwdziałanie bezrobociu,
9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
10) działania na rzecz promocji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu,
11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
12) zapobieganie niepełnosprawności i przywracanie sprawności psychofizycznej,
13) zapobieganie pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne (w szczególności osób bezrobotnych i osób w depresji),


Rozdział III
Działalność statutowa Fundacji

§ 8

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1) inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących celom Fundacji.
2) działalność edukacyjną i informacyjną wydawniczą, sportowo-rekreacyjną, kulturalną, promującą zdrowy tryb życia (m. in. przez organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, kursów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań),
3) realizowanie programów zapobiegających niepełnosprawności oraz pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne (osób bezrobotnych, w depresji itp.),
4) tworzenie i prowadzenie ośrodków na rzecz realizacji zadań statutowych Fundacji,
5) rzecznictwo interesów osób i grup związanych z medycyną,
6) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług,
7) współpracę z instytucjami i organizacjami, między innymi z samorządem terytorialnym, władzami oraz organizacjami rządowymi i  pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, naukowymi, mediami oraz osobami fizycznymi  realizującymi zadania o takim samym lub podobnym charakterze, w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.
8) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych w celu realizacji zadań statutowych.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, jeżeli działalność ta jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji
 

§ 11

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych z czego kwotę 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych Fundatorzy przeznaczają na realizację celów Fundacji, zaś kwotę 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych na działalność gospodarczą.

§ 12

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

1) subwencji osób prawnych,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) dochodów z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego,
6) dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych,
7) dochodów z inwestycji w papiery wartościowe oraz innych form inwestowania w zakresie prowadzonej prze Fundację działalności gospodarczej,
8) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13

1. Dochody Fundacji przeznaczane będą na realizację celów statutowych Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest bezsporne, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 

Rozdział V
Działalność gospodarcza

§ 14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w następującym zakresie:

1) badania naukowe i prace rozwojowe,
2) opieka zdrowotna,
3) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
4) reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
6) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
7) działalność usługowa w zakresie informacji,
8) doradztwo związane z zarządzaniem,
9) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
10)  działalność wydawnicza,
11)  działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
12) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
13)  przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi,
14)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
15)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, medycznych i humanistycznych,
16)  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
17)  pozaszkolne formy edukacji,
18)  działalność wspomagająca edukację,
19) handel detaliczny,
20) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
21) sprzedaż detaliczna urządzeń i wyrobów medycznych,
22) działalność usługowa związana z wyżywieniem,
23) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
24)  sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona na straganach i targowiskach,
25) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,
26)  sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
27) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
28) działalność związana z zatrudnieniem,
29)  zakwaterowanie,
30) pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
31)  pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
32)  pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
33)  działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
34)  działalność związana ze sportem,
35)  działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
36)  działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
37)  działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
38)  działalność pozostałych organizacji członkowskich.


Rozdział VI
Organy i organizacja Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są :
1) Fundatorzy,
2) Rada  Fundacji,
3) Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Fundatorzy są organem stanowiącym, zatwierdzającym główne kierunki działania Fundacji.
2. Decyzje  Fundatorów są podejmowane w formie uchwał, które są wiążące dla pozostałych organów Fundacji, tj. Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Fundatorzy mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów zmienić cel działania Fundacji.
4. Fundatorzy mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać a także odwołać członków Zarządu Fundacji i członków Rady Fundacji, a także zmienić skład osobowy tych organów.
5. Fundatorzy w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów mogą dokonać zmiany Statutu Fundacji, a nadto podjąć decyzję o połączeniu się Fundacji z inną fundacją o podobnych celach statutowych.

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się minimum z 3, a maksymalnie z 9 osób.
2. O liczbie członków Rady Fundacji decydują Fundatorzy.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatorów w drodze uchwały na okres 5 letniej kadencji.
4. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji :
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot  uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
5. Do zadań Rady Fundacji należy :
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Fundatorów i Zarząd Fundacji,
4)  opiniowanie na wniosek Fundatorów rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
6. Mandat członka Rady Fundacji wygasa :
1) z upływem okresu kadencji,
2) z chwilą doręczenia oświadczenia Fundatorów o odwołaniu z Rady Fundacji,
3) z chwilą złożenia rezygnacji Fundatorom,
4) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji.

§ 18

Członkostwo w Radzie Fundacji jest honorowe i z tego tytułu nie przysługuje jej członkom wynagrodzenie. Rada Fundacji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatorów, może jednak przyznać zwrot wydatków koniecznych, poniesionych przez członków Rady Fundacji przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatorów.
2. Rada Fundacji obraduje jeżeli uzna to za zasadne, a także na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 20

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwała podjęta z wykorzystaniem trybu wskazanego w ust. 2 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.


§ 21

1. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin swojego działania.
2. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. Jeden z członków Zarządu Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji, jedynemu członkowi Zarządu Fundacji przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu Fundacji jest powoływany przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania przez Fundatorów, rezygnacji z pełnienia funkcji lub z chwilą śmierci członka Zarządu Fundacji.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego w imieniu Fundacji reprezentować mogą łącznie także dwaj członkowie Zarządu Fundacji (reprezentacja łączna).

§ 23

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1) kierowanie bieżącą  działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) administrowanie i sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) przygotowywanie rocznych programów działania Fundacji,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich Fundatorom przed złożeniem właściwemu ministrowi,
5) zgłaszanie Fundatorom wniosków w sprawach, w których wymagana jest zgoda Fundatorów.
2. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji, uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na to zgodę. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwała podjęta z wykorzystaniem jednego z trybów wskazanych w ust. 3 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 24

Następujące czynności wymagają podjęcia przez Zarząd Fundacji jednomyślnej uchwały:
1) Zaciąganie przez Fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 50.000  (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2) Zawierania umów o pracę z pracownikami Fundacji.

§ 25

Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd Fundacji wcześniejszej zgody Fundatorów:
1) Sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie lub oddanie jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym do używania majątku Fundacji,
2) Wszelkie zbycie lub nabycie przez Fundację majątku o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
3) Przejęcie jakiejkolwiek nieruchomości w dowolnej formie prawnej,
4) Nabycie i/ lub objęcie akcji, udziałów lub w inny sposób uczestniczenie w innych osobach prawnych oraz spółkach,
5)  Zaciąganie przez Fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych, a także zawieranie umów długoterminowych, których wartość przewyższa w/w kwotę.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 26

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

§ 27

1. Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorzy.
2. Do obowiązków likwidatora należy:
1) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz list wierzycieli,
3) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
4) ściągnięcia wierzytelności i wypełnienia zobowiązań Fundacji,
5) spieniężenia majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.
3. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom mającym zbliżony do Fundacji cel działania.

© Copyright 2015 by FOZP. Wszelkie prawa zastrzeżone.projektowanie stron www